Swedfund frankly är en plats där vi speglar vårt behov av att snabbt och enkelt vara öppna mot vår omvärld.
Utan krusiduller, positivt som mindre positivt, frågor värda att diskutera, framgång, motgång och alltid uppriktigt!
Och med utgångspunkt i ett fantastiskt uppdrag som vi stolt gör allt för att genomföra på bästa sätt.

Business Forum om hållbarhet

Swedfund deltog i veckan på konferensen Business Forum om hållbarhet. Den arrangerades av UN Global Compact Sweden, International chamber of commerce (ICC) och Svenskt näringsliv. Temat var hållbarhet i internationella affärer och hållbar finansiering. Detta är frågor som är mycket viktiga för oss på Swedfund i arbetet med hållbara finansieringar som skapar goda arbetstillfällen och tillväxt . Under dagen lyftes flera intressanta synvinklar och viktiga budskap, inte minst vikten av näringslivets roll för agenda 2030 och hållbarhet. Inom internationell handel ser man att det lyfts fler och fler krav inom områden som jämställdhet och klimat. Det finns många frihandelsavtal och globaliseringstrender som stödjer hållbar handel, men därtill lyfte flera aktörer att det behövs nationella och multilaterala system för att möta hållbarhetsutmaningar. Ett antal större svenska företag delade med sig om sitt hållbarhetsarbete: Stena, Arvid Nordquist, Max Burger, AstraZeneca. De lyfte flera frågor: skiftet till förnybar energi i sin produktion och transporter, anställda med annan bakgrund än svensk, fair trade, kravställning om tredjepartscertifiering samt nya transportalternativ som sjötransporter istället för lastbil.

/Michelle Voon, Investment Analyst

Synpunkter på Swedfunds reviderade Hållbarhetspolicy?

Nu finns möjligheten att ge synpunkter på vår hållbarhetspolicy. Precis som vi skrev i bloggen nyligen, så genomförde vi i början av november vår intressentdialog kring hållbarhetsfrågor. Bakgrunden är ju att vi som bolag sätter hållbarhetsfrågorna högt och hela tiden måste fråga oss om vi gör rätt prioriteringar och om vi kan vässa våra verktyg ännu mer.

Nu har vi arbetat in synpunkterna från intressentdialogen till ett utkast till ny hållbarhetspolicy. Den uppdaterade policyn speglar våra åtaganden för att respektera mänskliga rättigheter och agera i enlighet med UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Dessutom beskriver policyn våra åtaganden för att uppnå jämställdhet, miljö, klimat, affärsetik och sund företagskultur, samt våra hållbarhetskrav i samband med våra investeringar.

Eftersom vi vill verka så transparent som möjligt vill vi gärna ha synpunkter på vår policy. Ni kan läsa utkastet och lämna synpunkter på vår hemsida, ni hittar formuläret på startsidan.

Vi ser fram emot era kommentarer!

/Kristin Sjöblom, Senior Manager ESG Affairs

Samverkan med ambassader för fler hållbara projekt

Under veckan samlas personal från svenska ambassader i utlandet som arbetar med handels- och sverigefrämjande i Stockholm för Handels- och Sverigefrämjandedagarna 2018 (#HSFD2018). Swedfund har fått förmånen att medverka i olika programpunkter. Bland annat medverkade Swedfund och beskrev vad Swedfund Project Accelerator är, och hur instrumentet används för att bidra till att fler hållbara projekt utvecklas.

Temat för diskussionerna var hur Team Sweden på olika sätta kan stötta svenska företag på exportmarknader. Swedfund fick presentera Project Accelerator (Projektacceleratorn), som i grunden är ett instrument för att stötta och driva hållbar projektutveckling och hållbar upphandling.

Bakgrunden är att det finns brist på kapacitet för att arbeta med projektutveckling i tidiga faser. Det leder till att det blir brist på projekt som är ”bankable” och därmed blir det en ännu större brist på projekt som är såväl ”bankable” som hållbara. I förlängningen innebär det att många projekt inom bl.a. infrastruktur inte är så hållbara som de skulle kunna vara. Och många hållbara projekt utvecklas aldrig till att bli ”bankable”. Det innebär många missade möjligheter för hållbar utveckling!

För företag som erbjuder ”hållbara lösningar” är det svårt att vinna upphandlingar när least initial cost är viktigare än total cost of ownership, och när hållbarhetsperspektiv har en underordnad betydelse. Genom att bidra till att fler hållbara projekt utvecklas, så bidrar Projektacceleratorn även till att fler och bättre affärsmöjligheter skapas för företag som erbjuder hållbara lösningar. Den direkta effekten är ökad hållbarhet, den indirekta är affärsmöjligheter för många svenska företag.

Ambassaderna är viktiga i Swedfunds arbete med Projectacceleratorn. De finns på marknaderna, har goda nätverk och kan bidra med att identifiera relevanta behov som kan bli projekt. Men vi jobbar även nära ambassaden under genomförandet av projekt eftersom det i många projekt blir diskussioner på en hög politisk nivå. I de projekt som vi hittills satt igång har vi fantastiska samarbeten med ambassaderna och vi hoppas att kunna jobba med ännu fler ambassader på motsvarande sätt de kommande åren. För Swedfund var det väldigt värdefullt att delta på Handels- och Sverigefrämjardagarna och kunna nå ut till så många ambassader vid ett och samma tillfälle!

Bland de frågor som kom från publiken fanns bl.a. en fråga vad företag och aktörer som främjar svenska företag och export gör för att hantera korruptionsrisker. Frågan är viktig och engagerar. Svaret var att alla aktörer gör sina Due Dilligence och har mekanismer för att minimera riskerna. Men också att företagen, tillsammans med de svenska främjarna, vill konkurrera genom att erbjuda långsiktiga relationer, utbildning och kunskapsöverföring – utöver finansieringslösningar. Men denna fråga är värd att fortsätta diskutera.

/Håkan Dahlfors, Head of Swedfund Project Accelerator

Nätverk som utvecklar

En av de mest givande aspekterna av mitt uppdrag som VD på Swedfund är alla de personer och organisationer jag har förmånen att träffa. Just de senaste två veckorna har innehållit flera väldigt bra möten som jag gärna vill berätta om för att beskriva hur jag jobbar i mina och Swedfunds nätverk.

Förra tisdagen genomförde vi vår intressentdialog kring hållbarhetsfrågor. Bakgrunden är ju att vi som bolag sätter hållbarhetsfrågorna högt och hela tiden måste fråga oss om vi gör rätt prioriteringar och om vi kan vässa våra verktyg ännu mer. Frågan är extra aktuell eftersom vi har inlett ett arbete med att uppdatera vår hållbarhetspolicy. Jag uppskattade det öppna och konstruktiva klimatet med flera relevanta inspel till hur vi kan utveckla hur vi jobbar med väsentliga hållbarhetsfrågor kopplat till vår investeringar. Nu återstår det svåra arbetet, att försöka arbeta in inspelen i vår policy och genomföra dem i praktiken.

Veckan innan var jag och vår vice styrelseordförande Björn Börjesson i London och träffade de andra europeiska utvecklingsfinansiärerna. Agendan var fullmatad och vi diskuterade bland annat hur vi olika finansiärer mäter och hanterar impact, vi diskuterade synen på transparensen i rapporteringen och vi pratade om rollen för utvecklingsfinansiärer i postkonfliktländer

Jag också också haft mitt andra möte i den rådgivande styrelsen för Stockholm Sustainable Finance Centre. Centret vill stödja finansiella aktörer att omfördela kapital så att FN:s globala hållbarhetsagenda och målen i Parisavtalet kan realiseras. Konkret ska det ske genom att driva en debatt som förhoppningsvis blir mer och mer global. Men styrelsen arbetar också med att besluta om ett antal forskningsprojekt i denna anda. I styrelsen ingår flera representanter från den svenska finans- och försäkringsbranschen, däribland VD:arna för Alecta, Swedbank Robur och Folksam.

Ett annat möte var i Ruter Dam. Det är ett chefsutvecklings- och mentorprogram för kvinnliga ledare som jag varit med i under flera år. Det är ett givande nätverk där jag också kan berätta om det arbete vi gör för att investera i kvinnligt företagande runt om i världen.

Slutligen, sist men inte minst fick jag i torsdags möjlighet att äta lunch med representanter för Gapminder. Det är ju den stiftelse som Hans Rosling grundade och som förvaltar hans pedagogiska arv. Gapminders vision är ”att göra världen mer begriplig” genom att berätta om de framsteg världen gör och har gjort. Vi på Swedfund och Gapminder har många beröringspunkter och det kändes väldigt roligt att få ett tillfälle att zooma ut och reflektera kring de framsteg som världen faktiskt har gjort och fundera på hur vi kan arbeta tillsammans med Gapminder.

Alla de möten jag genomför är viktiga delar för att tillsammans med olika intressenter hitta fler verktyg för att genomföra hållbara investeringar som skapar goda arbetstillfällen och tillväxt.

Styrelseresa till Ghana

Under några dagar i början av denna vecka har jag tillsammans med Swedfunds styrelse besökt Ghana.

Vi genomför en styrelseresa varje år och syftet är att besöka ett strategiskt viktigt land, där vi som bolag inte har så stor närvaro, men där vi ser goda utvecklingsmöjligheter. Syftet är att på plats träffa delar av det offentliga samhället, det lokala näringslivet och få en inblick i hur Swedfund genom hållbara investeringar kan skapa arbetstillfällen och tillväxt.

På plats i Ghana fick vi möjlighet att träffa finansministern för att fördjupa oss i landets möjligheter och utmaningar. Till följd av höjda råvarupriser växte ekonomin kraftigt fram till 2010-2011, men den goda tillväxten ledde inte till att näringslivet diversifierades eller till minskad fattigdom. Fortfarande är det omkring 40 procent av befolkningen på landsbygden som lever av jordbruket och av den urbaniserade delen av befolkningen är det många som har låglöneyrken i den informella sektorn.

Landet präglas av instabilitet, oavsett om det gäller energitillförseln eller den finansiella sektorn och infrastrukturen är eftersatt. Den nya regeringen vill skapa en inkluderande tillväxt med den privata sektorn som motor. Presidentens mål är: “Build the most business-friendly economy in Africa” och utveckla landets konkurrenskraft.

Vi träffade också ett brett spektra av övriga samhället i Ghana, däribland det lokala näringslivet, vi träffade svenska företag verksamma i landet, investerare, handelskammaren och världsbanken. Allt i syfte att få en så bred bild som möjligt och både lära oss mer om vilka behov landet har och var våra investeringar kan göra mest nytta, men också för att mer handfast lära oss om vilka risker som är förenade med investeringar i Ghana.

Under dagarna på plats hade vi också samtal och diskussioner med svenska ambassadörer från närliggande länder, däribland Nigera, Liberia, Mali, Elfenbenskusten, Burkina Faso, Benin och Senegal. På det sättet fick vi också inblickar i de ländernas utmaningar och det allmänna läget i regionen.

Vi fick också tillfälle att besöka en klinik som finansierats av Swedfund och som byggts i samarbete med det svenska medicinteknikbolaget Elekta: Sweden Ghana Medical Center i Accra. Verksamheten har bland annat cancervård i absolut högsta klass. I personalen finns ett 20-tal högutbildade läkare och specialister som kan erbjuda högspecialiserad vård. Verksamheten är också viktig för att behålla kompetens i landet och även locka till sig kompetent personal. På sikt skapar det större förutsättningar att nå bredare ut till befolkningen.

Besöket i Ghana var viktigt och det gav mig och Swedfunds styrelse en god inblick i landet och de utmaningar som finns. Jag hoppas och tror att vi tack vare besöket på sikt kan hitta fler möjligheter att investera i de tre sektorer som vi fokuserar på och som är avgörande för att nå en hållbar utveckling och en inkluderande tillväxt: förnybar energi & klimat, hälsosektorn och för det tredje, rikta medel till små och medelstora bolag, entreprenörer och kvinnor, genom våra lån till banker, finansinstitut och investeringar i fonder.

Vi vill medverka till att öka takten på jobbskapande med anständiga villkor, eftersom det är så vi ser att människor bäst kan lyfta sig ur fattigdom.

/Maria Håkansson, VD