Swedfund spelar en viktig roll för en snabbare klimatomställning

Under COP26 har bland annat frågan kring klimatfinansiering diskuterats. Att rika länder måste bidra mer i den globala klimatomställningen ser jag som en självklarhet. Som FN konstaterat, kräver klimatomställningen att samtliga samhällsaktörer, oavsett offentliga eller privata, drar i samma riktning. För att möjliggöra en snabb och effektiv klimatomställning globalt krävs även att privat kapital liksom civilsamhället kan mobiliseras, ett av de centrala målen med COP26.

Samtidigt lever 100 miljoner människor i Afrika och Asien i energifattigdom och 770 miljoner människor i Sub-Sahara saknar helt tillgång till el. Tillgången till förnybar el till ett överkomligt pris är avgörande för en inkluderande och hållbar utveckling för människorna i dessa regioner. Investeringar i förnybar energi skapar tre gånger så många jobb jämfört med samma investering i fossil energiproduktion.

Det internationella energirådet IEA har konstaterat att 4 biljoner dollar måste investeras i förnybar energi per år fram till 2030 om vi ska nå det globala målet om att säkerställa hållbar energi till alla. 75 procent av investeringarna bör komma från privat sektor samt att majoriteten investeras i länder utanför OECD.

Swedfund har under många år varit en ledande utvecklingsfinansiär inom klimat och har lång erfarenhet i att tillgängliggöra kapital för gröna projekt i utvecklingsländer. Sedan 2014 investerar Swedfund enbart i förnybar energi och 90 procent av portföljen är redan nu i linje med Parisavtalets mål. Sedan 2016 mäter vi dessutom portföljbolagens CO2-utsläpp och arbetar på olika sätt för att minska dessa.

Genom det klimatfokuserade arbete som Swedfund bedrivit de senaste åren kan vi erbjuda den relevanta expertis som krävs för att möjliggöra mer privat kapital till klimat- och miljömässigt hållbara investeringar i utvecklingsländer. År 2020 resulterade detta arbete i att Swedfund kunde mobilisera 42 procent privat kapital i den egna portföljen, vilket överskred ägarmålet målet om 30 procent.

Swedfund har utvecklade och beprövade tillvägagångssätt och processer för att effektivt kunna matcha behoven i utvecklingsländer mot privata investerares vilja att investera. Klimataspekten är fullt integrerad i organisation och investerarprocess. Vi har utvecklat en klimatanalys som identifierar klimatkriser i bolagets investeringar och portfölj, och möjligheter att stötta portföljbolagens klimatarbete. Klimatanalysen appliceras genom hela investeringsprocessen, på portföljnivå, på sektornivå och på portföljbolagsnivå.

Det är i sammanhanget viktigt med ett holistiskt angreppssätt som inbegriper olika aktörer och kompetenser. Det är av stor vikt att kapital kanaliseras till de mest effektiva lösningarna för att adressera klimatförändringar. Privata investerare kan tolka finansiell information men är ofta mindre vana vid att mäta och analysera resultat relaterade till samhälls- och klimatpåverkan. Därmed behövs en standardiserat, objektivt och kontextualiserat ramverk för klimatmätningar som förser oss med samma förståelse som finansiell information gör.

Swedfund arbetar med kompetenshöjande insatser med målet att våra portföljbolag ska kunna utgöra lokala kompetenscenter för hur affärsverksamhet kan drivas med ett begränsat klimat avtryck. Tillsammans med Handelshögskolans exekutiva program och International Finance Corporation erbjuder vi en utbildning för portföljbolagen för att själva ha kompetens att ge ut gröna obligationer. På så sätt möjliggörs ökad kapitalmobilisering och flera gröna investeringar i utvecklingsländer. Projektet är ett viktigt komplement till det hållbarhetsarbete som Swedfund redan genomför och som ytterligare ett steg i arbetet med miljö- och klimat.

Genom Projektacceleratorn påskyndar vi implementeringen av hållbara projekt i utvecklingsländer genom att finansiera förstudier där klimatperspektivet är centralt. Fokus är insatser inom grön infrastruktur: hållbar transport, biobränsle, vatten- och avloppshantering och avfallshantering samt sektorn grön energi: transmission och distribution av el; elnäts stabilitet och effektivitet; förnybar energi och lagring. Ett exempel är landet Mocambique, som bland annat har stora utmaningar i form av en ojämn tillgång till el, eftersatt energieffektivitet och stabilitet i elnätet. Projektacceleratorn har finansierat en förstudie med syfte att minska förluster i systemet, förstärka elenergisystemet för ökad produktion, transmission och distribution av förnyelsebar energi samt identifiera områden där svensk teknik kan bidra till optimering.

Klimat är ett tema som genomsyrar Swedfund oavsett val av instrument, geografi eller sektor. Jag är stolt över att vårt arbete med klimatrelaterade aspekter och mål har uppmärksammats av UNPRI, en FN-stöttad organisation för hållbara investeringar och redovisning. Genom våra satsningar har projekt som både bidrar till förbättrade levnadsstandarder lokalt i utvecklingsländer och en omställning till mer hållbara industrier och ekonomier kunnat förverkligats. Våra arbetsprocesser erbjuder en mall för hur rikare länder på ett effektivt sätt, genom samordning och komplettering av privata investerares behov, kan genomföra riktade insatser för att bidra till mer hållbara lösningar i utvecklingsländer och infria de löften som utfästs i Parisavtalet för sex år sedan.

Maria Håkansson, VD Swedfund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fem × fyra =

*