Författar Arkiv

Nätverk som utvecklar

En av de mest givande aspekterna av mitt uppdrag som VD på Swedfund är alla de personer och organisationer jag har förmånen att träffa. Just de senaste två veckorna har innehållit flera väldigt bra möten som jag gärna vill berätta om för att beskriva hur jag jobbar i mina och Swedfunds nätverk.

Förra tisdagen genomförde vi vår intressentdialog kring hållbarhetsfrågor. Bakgrunden är ju att vi som bolag sätter hållbarhetsfrågorna högt och hela tiden måste fråga oss om vi gör rätt prioriteringar och om vi kan vässa våra verktyg ännu mer. Frågan är extra aktuell eftersom vi har inlett ett arbete med att uppdatera vår hållbarhetspolicy. Jag uppskattade det öppna och konstruktiva klimatet med flera relevanta inspel till hur vi kan utveckla hur vi jobbar med väsentliga hållbarhetsfrågor kopplat till vår investeringar. Nu återstår det svåra arbetet, att försöka arbeta in inspelen i vår policy och genomföra dem i praktiken.

Veckan innan var jag och vår vice styrelseordförande Björn Börjesson i London och träffade de andra europeiska utvecklingsfinansiärerna. Agendan var fullmatad och vi diskuterade bland annat hur vi olika finansiärer mäter och hanterar impact, vi diskuterade synen på transparensen i rapporteringen och vi pratade om rollen för utvecklingsfinansiärer i postkonfliktländer

Jag också också haft mitt andra möte i den rådgivande styrelsen för Stockholm Sustainable Finance Centre. Centret vill stödja finansiella aktörer att omfördela kapital så att FN:s globala hållbarhetsagenda och målen i Parisavtalet kan realiseras. Konkret ska det ske genom att driva en debatt som förhoppningsvis blir mer och mer global. Men styrelsen arbetar också med att besluta om ett antal forskningsprojekt i denna anda. I styrelsen ingår flera representanter från den svenska finans- och försäkringsbranschen, däribland VD:arna för Alecta, Swedbank Robur och Folksam.

Ett annat möte var i Ruter Dam. Det är ett chefsutvecklings- och mentorprogram för kvinnliga ledare som jag varit med i under flera år. Det är ett givande nätverk där jag också kan berätta om det arbete vi gör för att investera i kvinnligt företagande runt om i världen.

Slutligen, sist men inte minst fick jag i torsdags möjlighet att äta lunch med representanter för Gapminder. Det är ju den stiftelse som Hans Rosling grundade och som förvaltar hans pedagogiska arv. Gapminders vision är ”att göra världen mer begriplig” genom att berätta om de framsteg världen gör och har gjort. Vi på Swedfund och Gapminder har många beröringspunkter och det kändes väldigt roligt att få ett tillfälle att zooma ut och reflektera kring de framsteg som världen faktiskt har gjort och fundera på hur vi kan arbeta tillsammans med Gapminder.

Alla de möten jag genomför är viktiga delar för att tillsammans med olika intressenter hitta fler verktyg för att genomföra hållbara investeringar som skapar goda arbetstillfällen och tillväxt.

Styrelseresa till Ghana

Under några dagar i början av denna vecka har jag tillsammans med Swedfunds styrelse besökt Ghana.

Vi genomför en styrelseresa varje år och syftet är att besöka ett strategiskt viktigt land, där vi som bolag inte har så stor närvaro, men där vi ser goda utvecklingsmöjligheter. Syftet är att på plats träffa delar av det offentliga samhället, det lokala näringslivet och få en inblick i hur Swedfund genom hållbara investeringar kan skapa arbetstillfällen och tillväxt.

På plats i Ghana fick vi möjlighet att träffa finansministern för att fördjupa oss i landets möjligheter och utmaningar. Till följd av höjda råvarupriser växte ekonomin kraftigt fram till 2010-2011, men den goda tillväxten ledde inte till att näringslivet diversifierades eller till minskad fattigdom. Fortfarande är det omkring 40 procent av befolkningen på landsbygden som lever av jordbruket och av den urbaniserade delen av befolkningen är det många som har låglöneyrken i den informella sektorn.

Landet präglas av instabilitet, oavsett om det gäller energitillförseln eller den finansiella sektorn och infrastrukturen är eftersatt. Den nya regeringen vill skapa en inkluderande tillväxt med den privata sektorn som motor. Presidentens mål är: “Build the most business-friendly economy in Africa” och utveckla landets konkurrenskraft.

Vi träffade också ett brett spektra av övriga samhället i Ghana, däribland det lokala näringslivet, vi träffade svenska företag verksamma i landet, investerare, handelskammaren och världsbanken. Allt i syfte att få en så bred bild som möjligt och både lära oss mer om vilka behov landet har och var våra investeringar kan göra mest nytta, men också för att mer handfast lära oss om vilka risker som är förenade med investeringar i Ghana.

Under dagarna på plats hade vi också samtal och diskussioner med svenska ambassadörer från närliggande länder, däribland Nigera, Liberia, Mali, Elfenbenskusten, Burkina Faso, Benin och Senegal. På det sättet fick vi också inblickar i de ländernas utmaningar och det allmänna läget i regionen.

Vi fick också tillfälle att besöka en klinik som finansierats av Swedfund och som byggts i samarbete med det svenska medicinteknikbolaget Elekta: Sweden Ghana Medical Center i Accra. Verksamheten har bland annat cancervård i absolut högsta klass. I personalen finns ett 20-tal högutbildade läkare och specialister som kan erbjuda högspecialiserad vård. Verksamheten är också viktig för att behålla kompetens i landet och även locka till sig kompetent personal. På sikt skapar det större förutsättningar att nå bredare ut till befolkningen.

Besöket i Ghana var viktigt och det gav mig och Swedfunds styrelse en god inblick i landet och de utmaningar som finns. Jag hoppas och tror att vi tack vare besöket på sikt kan hitta fler möjligheter att investera i de tre sektorer som vi fokuserar på och som är avgörande för att nå en hållbar utveckling och en inkluderande tillväxt: förnybar energi & klimat, hälsosektorn och för det tredje, rikta medel till små och medelstora bolag, entreprenörer och kvinnor, genom våra lån till banker, finansinstitut och investeringar i fonder.

Vi vill medverka till att öka takten på jobbskapande med anständiga villkor, eftersom det är så vi ser att människor bäst kan lyfta sig ur fattigdom.

/Maria Håkansson, VD

Öka jobbskapandet för att minska fattigdomen

Idag den 17 oktober är det den internationella dagen för utrotande av fattigdom. Det är också fattigdomsbekämpning och att avskaffa all form av fattigdom överallt, som FN lyfter som mål nummer ett bland de 17 globala målen. Det är ett tufft mål att nå, men det finns inga alternativ. Fattigdom innebär inte bara ekonomisk utsatthet. Det betyder också brist på frihet och makt, inflytande och hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

En historisk tillbakablick visar att utvecklingen globalt har gjort stora framsteg. I början av 1800-talet levde omkring 90 procent av jordens befolkning i vad vi idag definierar som extrem fattigdom. Idag är det bara runt 10 procent. Sedan 1960 har medellivslängden på global nivå ökat med 20 år, barnadödligheten har sjunkit från 18 procent till under 5 procent och inkomsterna i genomsnitt per person, har nästan tredubblats. De målsättningar som världen strävade mot fram till 2015, de så kallade millenniemålen, sågs som mycket ambitiösa när de antogs. Men faktum är att flera uppnåddes. Målet att halvera andelen människor som lever i extrem fattigdom nåddes fem år före utsatt tid. Även målet att halvera andelen människor utan vatten nåddes, liksom målet att lika många flickor som pojkar ska börja i skolan.

Men fortfarande är det en lång bit kvar. FN:s utvecklingsprogram UNDP publicerar årligen ett ”Multidimensional Poverty Index” (MPI), som mäter fattigdom ur flera olika dimensioner, däribland hälsa, utbildning och levnadsstandard. Enligt de senaste siffrorna lever 1,3 miljarder människor i multidimensionell fattigdom, hälften av dessa är barn. Afrika söder om Sahara, har den högsta andelen fattiga, motsvarande 58 procent.

Tillsammans med andra utvecklingsfinansiärer har Swedfund en avgörande roll i att bidra till att skapa fler hållbara företag i världens fattigaste länder. Fattiga länder har behov av investeringar för att genom företagande skapa anständiga arbetstillfällen. Det finns många entreprenörer och mikroföretag på den afrikanska kontinenten. Samtidigt är behovet av fler arbetstillfällen stort.

Nu är det hög tid att öka takten på jobbskapandet i världens fattigaste länder, eftersom det är så vi ser att människor bäst kan lyfta sig ur fattigdom. Att också sysselsätta kvinnor är centralt för att nå målet om att utrota fattigdomen och skapa en inkluderande tillväxt. Därför vill vi stärka kvinnors egenmakt och ekonomiska situation. Mer jämställda bolag är också mer lönsamma och hållbara bolag. När kvinnor deltar i ekonomin och får mer resurser minskar dessutom fattigdomen. Kvinnor använder upp till 90 procent av sin lön till att lyfta familjen ur fattigdom. Motsvarande summa för män är 40 procent. De investerar också i högre grad i utbildning för sig själv och för barnen.

Vi och övriga utvecklingsfinansiärer gör skillnad. Ett exempel är bolaget Kinyeti i Sydsudans huvudstad Juba, som Swedfund investerat i. Just Sydsudan är ett av de nio länder i världen där över 90 procent lever i fattigdom. Vår investering i bolaget Kinyeti gör att lån kan ges till lokala företag inom olika sektorer i allt från sjukvård och hotell till reservdelar för motorcyklar. Genom utlåningsverksamheten bidrar bolaget till att det skapas förutsättningar för de internationella organisationerna att verka i Sydsudan samtidigt som det skapas arbetstillfällen för sydsudaneserna i en av världens mest underutvecklade ekonomier.

Våra investeringar och hur vi skapar värde i dessa investeringar lägger grunden för livskraftiga företag i de länder och regioner som behöver det allra mest. Vårt engagemang gör att också andra, privata aktörer vågar satsa. Eftersom nio av tio jobb skapas i den privata sektorn och varje nytt jobb tar åtminstone fem människor ur fattigdom, bidrar investeringar i företag till mycket mer än det som investeras. Det ger konkret resultat som bidrar till ekvation 2030 och som bidrar till att accelerera genomförandet av FN:s hållbara utvecklingsmål.

/Maria Håkansson, VD 

Dramaserie om bistånd

I dagarna har en dansk TV-serie börjat sändas på SVT. Den finns också på SVT Play. Det är en dramaserie med många skickliga skådespelare och baseras på en bok som heter ”Liberty”. Den handlar om danska och svenska biståndsarbetare i 1980-talets Afrika. I grunden är det en berättelse om biståndsarbetare i en tillvaro kantad av sex, alkohol, droger och utnyttjande av lokalbefolkningen. Det är med andra ord ingen vacker bild av biståndsarbetet som målas upp. Både danska biståndsorganet Danida och Swedfund omnämns i programmet i sammanhang där medel missbrukas.

Det är självklart omöjligt att förhålla sig till en dramaserie baserad på fiktiva case, men jag vill ändå passa på att berätta om vårt arbete som det ser ut idag.

Vi har under många år arbetat med ansvarsfulla och hållbara investeringar och baserat på vår långa erfarenhet införde vi successivt en ny modell för detta 2013-2014. Den affärsmodell vi arbetar med idag vilar på tre pelare: Samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. Till varje pelare är indikatorer kopplade som vi bedömer inför, under och i samband med att vi lämnar en investering. Under Samhällsutveckling mäter vi antal jobb som vi bidragit till att skapa, skatteintäkter som genererats i landet, andel kvinnor som arbetar i investeringen samt CO2 avtryck (nytt för i år). Under hållbarhet tittar vi på att investeringen efterlever ILO:s kärnkonventioner och tilläggsprotokoll, att miljöledningssystem finns på plats och att det finns ett antikorruptionssystem. Under finansiell bärkraft mäter vi bl.a. bolagens tillväxt och avkastning.

Inför att vi beslutar om en investering bedömer vi investeringen utifrån våra tre pelare, samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. Innan investeringen utarbetar vi en ESGAP (Environmental Social Governance Action Plan) med fastställda tidpunkter för då brister i samband med att vi går in i investeringen ska ha åtgärdats. ESGAP utgör en del av investeringsavtalet med de nya bolag vi har i våra portfölj. Det hjälper oss att påverka bolagen i rätt riktning. Vi påverkar genom att följa upp handlingsplanen (ESGAP) genom dialog med bolaget, i styrelsearbetet (när vi har en styrelseplats) samt genom bolagets årliga egendeklaration och vår återkoppling avseende denna. Vi har dessutom möjlighet att genomföra regelbundna platsbesök och/eller interna revisioner och tredjepartsrevisioner som en del av arbetet inom ESG-området. Swedfunds egen personal styrs dessutom av vår uppförandekod, som beskriver bland annat hur vi uppträder som affärspartner, arbetsgivare/arbetstagare och samhällsaktör.

Utan att avslöja för mycket av handlingen i TV-serien Liberty, så kan jag säga att om den typen av missförhållanden uppmärksammats idag så hoppas jag att visselblåsare hade hört av sig direkt till oss, istället för att ta till mer drastiska metoder.

Med detta sagt, jag tycker det är bra att biståndet och utvecklingsfinansiering granskas och belyses ur olika aspekter, både i media och i kulturen. Kanske du får frågor om oss och vårt sätt att jobba? Maila direkt till oss, så ska vi försöka svara på era frågor.

/Maria Håkansson, VD
e-post: info(at)swedfund.se

Sustainable investments and innovative businesses in Africa, Seminar, May 31st in Stockholm

Nordekon Aps welcome you to AFRICA INNOVATION NETWORK seminar “Sustainable investments and innovative businesses in Africa” in Stockholm, May 31st, 2018.

AFRICA INNOVATION NETWORK is a pan-Nordic network with more than 10 seminars a year in Denmark, Sweden and Finland. The company cases presented at the seminar will cover operations and business adventures from all over Africa within trading, partnerships, investments etc. The seminars are focusing on networking, sparring and building business relations such as partnerships – not only in Sweden – but also in the Nordics and Africa.

Meet one of the most powerful business women in Sweden – Malin Cronqvist, CEO and founder of Help to Help – who will be presenting her business case in Africa about enabling higher education for young people

You find the program and registration details here, Sustainable investments and innovative businesses in Africa