Hallå där Karin Askelöf, ansvarig för Swedfunds Integrerade Redovisning 2016!

Den 31 mars 2017 publicerade vi vår Integrerade Redovisning 2016 (IR16). Vad innebär en integrerad redovisning för Swedfund? Vad finns det för utmaningar och utvecklingsmöjligheter? Vi samtalar med Karin Askelöf, som är ansvarig för IR16 och har stor kunskap om arbetet bakom redovisningen och den utveckling som det bidrar till internt.

Agenda 2029 – berätta om konceptet, hur tänkte ni, det heter väl Agenda 2030?
Agenda 2030 är världens gemensamma agenda. Det är världens väsentlighetsanalys som vi har kommit överens om och som visar vilka mål vi måste arbeta mot för att skapa ett värdigt liv för alla människor. Swedfund är ett viktigt verktyg som kan bidra till att Agenda 2030 genomförs. Vårt uppdrag är fattigdomsminskning genom investeringar i och utveckling av hållbara företag. Investeringar som vi gjorde för några år sedan levererar redan resultat och bidrar till Agenda 2030, medan de investeringar vi gör idag levererar först senare – tidigast om några år. 2029 är vårt sätt att säga att det är bråttom att agera. Att de långsiktiga målen för hållbar utveckling bara kan uppfyllas om vi gör rätt saker nu. Agendan kräver handlingskraft. Det är här och nu som gäller.

Läs mer genom att klicka på länken nedan.

Hur är Swedfunds rapportering uppbyggd och hur påverkar den de interna processerna?
Vår största påverkan sker i våra portföljbolag. En stor del av vår rapportering ägnas därför åt att redovisa tillståndet i vår portfölj och de insatser som Swedfund har gjort under året. Jag tycker att det är ett otroligt roligt och utmanande uppdrag som involverar i princip alla som jobbar på Swedfund. Tillsammans arbetar vi för att förbättra vår rapportering för att se till att vi ligger i framkant och fortsätter utvecklas. Revision på hela redovisningen ställer dessutom höga krav på spårbarhet och informationens riktighet. IR-processen ett strategiskt viktigt verktyg som hjälper oss att utveckla policyer, processer och rutiner. Det är dessutom en viktig temperaturmätare på att den tid vi lägger på våra investeringar ger de resultat vi önskar åstadkomma. Arbetar vi på rätt sätt? Är det något mer vi kan göra? Vad behöver vi stärka? Det är exempel på frågor som IR hjälper oss att adressera.

Vilka är de största utmaningarna med rapporteringen?
En utmaning som vi har är att tillgängligheten på data skiljer sig åt mellan våra gamla innehav, där tillgången till data är mer begränsad, jämfört med de investeringar som vi har beslutat i närtid. Vi jobbar på olika sätt för att utöka dataunderlaget till vår rapportering, så att fler portföljbolag rapporterar på de indikatorer som vi använder när vi mäter resultat inom vår affärsmodells tre fundament – samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. Jag tror t.ex. att det arbete som vi gör nu då vi går över till ett webbaserat enkätverktyg kommer att underlätta datainsamlingen och hjälpa oss och även portföljbolagen i arbetet.

En annan utmaning är att det är svårt för oss att i dagsläget ge en bild av hur enskilda portföljbolag utvecklas. Vi tittar på hur vi över tid skulle kunna utveckla rapporteringen för att ge ökad tydlighet vad gäller portföljbolagens utveckling inom samtliga tre fundament.

Varför redovisar Swedfund portföljen på aggregerad nivå? Är det verkligen transparent?
Det finns flera anledningar till att det är så. Ett skäl är att vi gentemot våra partners har förbundit oss avtalsmässigt att inte dela information om ett enskilt innehav, eller att sekretesslagstiftning gör att det inte går. Det kan också vara så att informationen kan vara kurspåverkande för noterade bolag. Eftersom transparensfrågan är väldigt viktig för oss arbetar vi på olika sätt med att beskriva utvecklingen i våra bolag, t.ex. genom fallstudier. I dessa har vi möjlighet att både beskriva den värdeutveckling som sker i bolagen, och vi kan även berätta om de risker som kan finnas i de miljöer där vi investerar och där våra bolag bedriver verksamhet. Vi är också väldigt stolta över att för fjärde året i rad redovisa vår land-för-land rapportering av skatt.

Vad är du extra stolt över i IR16?
Jag är extra stolt över faktabladen som presenterar våra centrala hållbarhetsdimensioner på ett överskådligt sätt. Ambitionen med faktabaladen är att förklara varför en fråga är viktig för oss, hur den kopplar till de globala målen, hur vi har arbetat och hur vi avser att arbeta vidare med frågan framöver. Faktabladen svarar också mot de redovisningsmässiga krav som följer av t.ex. GRI. Jag skulle gärna se att faktabladen utvecklas med konkreta exempel på hur vi arbetar med frågorna i våra portföljbolag.

En viktig del av redovisningen är att beskriva hur vi styr verksamheten i de frågor som är viktiga för oss, inom hållbarhetsområdet men egentligen i allt vi gör. Det kändes viktigt att i IR16 redogöra för hur vi vidareutvecklat och stärkt styrningen inom ett antal områden. Ett exempel är anti-korruptionsområdet med bl.a. en uppdaterad anti-korruptionspolicy. Vi har även tydliggjort vår syn i skattefrågan och hur vi arbetar med frågan internt genom antagande av en skattepolicy. Vidare är en klimatstrategi under framtagande. Vår etiska kompass är i högsta grad levande, den genomsyrar allt vi gör och det är viktigt att löpande utveckla den. Det innebär ett stort arbete som involverar många och är avgörande för att vi ska kunna uppnå de resultat vi eftersträvar.

Jag är också nöjd med att vi i år tagit ett steg till i att utveckla vår syn på risker i portföljen. Det är viktigt att beskriva vilka risker Swedfund tar eftersom en grundläggande del av vårt uppdrag är att ta risk och våga investera för att skapa arbetstillfällen under ibland svåra omständigheter.

Sist men inte minst, integreringen av de globala målen! Målen är otroligt viktiga för oss och sedan ett år tillbaka utgör de en del av vår investeringsanalys. Att i IR16 tydliggöra hur våra resultatindikatorer har direkt koppling till målen kändes angeläget. Att mäta vårt bidrag till Agenda 2030 kommer fortsätta att vara centralt för Swedfund.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fem + sexton =

*