Afrika – en kontinent med starka kontraster

Swedfunds geografiska investeringsfokus är låginkomstländer, vilket innebär ett starkt fokus på Afrika söder om Sahara. Här redogör vi i korthet för utmaningarna i regionen.

Afrika som kontinent betraktat uppvisar stora skillnader inte bara på regional nivå, utan också mellan länder och inom länder. Den största utmaningen består i att skapa en inkluderande tillväxt. Det globala ekonomiska läget har försämrats och priserna har fallit på många av de råvaror som utgör en stor del av kontinentens export. Ändå uppvisade Afrika som kontinent en tillväxt på i genomsnitt 3,9 procent (BNP). Tillväxten skiljer sig dock mellan regioner (Östafrika: 6,4 procent, Nordafrika: 3,3 procent, södra Afrika 2,2 procent).

Klimatförändringar
Antalet fattiga i världen på grund av klimatförändringar kan bli uppemot 120 miljoner, varav majoriteten kommer att återfinnas i Afrika söder om Sahara. Klimatförändringarna leder till att naturkatastrofer – såväl torka som översvämning – kommer allt tätare och att samhällena inte hinner återhämta sig. Vattenbristen är ett permanent och ökande problem. De senaste åren har torka och missväxt i södra och östra Afrika slagit ut skördarna. Konsekvenserna är bland annat svält och massförflyttningar. Läs mer via länken nedan.

Ökad demokrati
Demokrati har sedan 1990-talet gjort stora framsteg på kontinenten. I de flesta länder har man flerpartival. Samtidigt finns oroande tecken på motgångar.

Bättre hälsa
Omfattande vaccinationsprogram och förbättrad mödravård och barnhälsovård har gjort att barnadödligheten har sjunkit kraftigt. Malaria liksom HIV minskar i omfattning men är fortsatt bland de vanligaste dödsorsakerna.

Fler fattiga
Mellan 1990 och 2010 halverades fattigdomen i världen, mätt i antal människor som lever i extrem fattigdom. Men i Afrika söder om Sahara är situationen inte entydig. I relativa termer sjönk den från 1990 (57 procent) till 2012 (43 procent) – samtidigt som antalet fattiga, som ett resultat av befolkningsökningen, ökade med 100 miljoner. Hittills har den högsta andelen fattiga funnits på landsbygden men i takt med urbaniseringen återfinns allt fler fattiga i städerna.

Handel behövs
Handelssamarbeten och partnerskap för privatsektorutveckling är avgörande för att människor ska kunna lyfta sig ur fattigdom. (Samtidigt fortsätter utvecklingssamarbetet att spela en viktig roll för bland annat institutionsbygge, mänskliga rättigheter, hälsa och utbildning.)

Fler utbildas
Antalet barn som går i skolan har ökat kraftigt det senaste decenniet. Nästan alla barn går nu i skolan. Men kvaliteten på undervisningen i grundskolan är så dålig att många fortfarande inte når ens grundläggande kunskap, som t.e.x. läskunnighet. Alltför få går också vidare till studier efter grundskolan. För att industrin ska kunna höja sin förädlingsgrad och för att fler jobb ska kunna skapas högre upp i värdekedjan, krävs en mer kvalificerad arbetskraft.

Hämmad tillväxt
Afrika har de senaste femton åren varit med om en snabb ekonomisk tillväxt. Nu viker den av i de råvaruexporterande och oljeproducerande länderna. Tillväxten fortsätter i många av de länder som inte är beroende av oljeexport, samt i länder som har hunnit få igång sina ekonomier och höjt sig ur fattigdomen. Men den ekonomiska tillväxten hämmas av bristen på tillförlitlig energiförsörjning, infrastruktur, korruption och svaga samhällsinstitutioner, som centralbank, domarväsende etc. Och den ekonomiska tillväxten kommer inte alla till del.

Befolkningstillväxt
Befolkningen i Afrika kommer att dubbleras till över två miljarder till 2050. 70 procent av befolkningen i Afrika är idag under 30 år. Ett fortsatt högt barnafödande är den största orsaken till befolkningstillväxten, samt att livslängden har börjat öka.

Urbanisering
Den kraftiga urbaniseringen innebär stora utmaningar för infrastrukturen, såsom vatten- och avloppssystem. År 2030 beräknas 50 procent av Afrikas befolkning bo i städer. Runt städerna växer enorma kåkstäder som saknar all form av infrastruktur och service. Det är här Afrikas ungdom växer upp.

Digitalisering
Afrikas befolkning är uppkopplad. Mobilpenetrationen är ca 70 procent i Afrika söder om Sahara. IT-utvecklingen kommer att fullständigt transformera samhällen och sektorer. Det innebär enorma möjligheter men också utmaningar.

Bristen på jobb
En miljon människor i Afrika kommer ut på arbetsmarknaden varje månad. Den nuvarande graden av jobbskapande släpar efter, dels för att inte tillväxttakten på jobb är tillräckligt hög i förhållande till befolkningstillväxten, dels för att en del av tillväxten är så kallad ”jobless growth”.

Utanförskap
En växande befolkning som snabbt urbaniseras och en alltför låg tillgång på jobb, kombinerat med stora permanentade flyktingtillstånd, gör att städerna har att hantera ett växande utanförskap. Det är en grogrund för destabilisering av samhällen och en rekryteringsbas för extremism.

Konflikter
Dagens konflikter är i många fall både fragmentiserade – flera grupper slåss mot varandra – och internationaliserade och därför svårlösta. Andra, har etniska undertoner. Konflikterna genererar stora flyktingströmmar som utgör en stor påfrestning på de mottagande länderna. Dessutom leder konflikterna till en vikande efterfrågan vilket slår hårt mot ländernas ekonomier.

Ökad resursbrist
Befolkningstillväxten, den ekonomiska tillväxten och klimatförändringarna ökar efterfrågan på naturresurser som vatten, jordbruksgrödor och energi. Att hantera dessa brister kommer att vara en av de största utvecklingsutmaningarna framöver. Livsmedelssäkerhet är en högprioriterad fråga.

Korruption
Korruptionen – motsvarande världens tredje största ekonomiska sektor – fortsätter att utgöra ett hinder för utveckling och ekonomisk tillväxt. Företag hindras att växa och investerare och entreprenörer drar sig för att starta företagande i länder där företagsklimatet påverkats av korruptionen.

I vår Integrerade Redovisning 2016 kan du läsa mer om hur vi arbetar med dessa frågor genom vårt uppdrag, fattigdomsminskning genom hållbart företagande.

Källor:
African Economic Outlook 2016.
FAO 2016, State of Food and Agriculture Report. Poverty in a Rising Africa, The World Bank, March 2016.
www.un.org
African Economic Outlook 2016.

World Bank Group Report 2016, Digital Dividends.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

19 − sexton =

*