Swedfund frankly är en plats där vi speglar vårt behov av att snabbt och enkelt vara öppna mot vår omvärld.
Utan krusiduller, positivt som mindre positivt, frågor värda att diskutera, framgång, motgång och alltid uppriktigt!
Och med utgångspunkt i ett fantastiskt uppdrag som vi stolt gör allt för att genomföra på bästa sätt.

Swedfund vinnare när Ethical Corporation utsåg ”bästa integrerade redovisning”

Press Release: Winners of the 6th Annual

http://www.ethicalcorp.com/communications-reporting/press-release-winners-6th-annual-responsible-business-awards-announced

Press Release: Winners of the 6th Annual Responsible Business Awards announced at ceremony in London | Ethical Corporation

Responsible Business Awards announced at ceremony in London | Ethical Corporation

Kapitaltillskott till Swedfund i budgetpropositionen!

http://www.regeringen.se/contentassets/49618bcb4fd94b6081d9696f55bc7f8d/utgiftsomrade-7-internationellt-bistand.pdf

Kapitaltillskott till Swedfund International AB
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas
att under 2016 besluta om kapitaltillskott på
högst 400 000 000 kronor till Swedfund
International AB.
Skälen för regeringens förslag: Regeringen har
under 2015 redovisat för riksdagen de åtgärder
som vidtagits med anledning av riksrevisionens
observationer i rapporten, Swedfund
International AB – Är finansieringen av bolaget
effektiv för staten? (RiR 2014:16), och särskilt
gäller detta val av finansieringsform för bolaget.
Regeringen har därför i samband med
beredningen av föreliggande proposition vägt
lämpligheten att använda kapitaltillskott mot
andra finansieringsformer, som t.ex.
lånefinansiering. Regeringen noterar att
Riksrevisionens bedömning i RiR 2014:16
bekräftar den positiva utveckling som bolaget
genomgått. Regeringen instämmer i att förbättringar
har skett på de områden som berörde
de centrala rekommendationerna i den
PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 7
66
granskning som gjordes 2009. Detta gäller inte
minst målen för investeringarnas utvecklingseffekter
där Swedfund arbetar systematiskt med
redovisning och uppföljning av resultat.
Regeringen ser positivt på att Swedfund på ett
framgångsrikt sätt genomfört en integrerad
hållbarhetsredovisning enligt internationellt
fastlagda normer.
Det är regeringens ambition att Swedfunds
arbete med miljö- och klimatinvesterinar ska
utökas. Regeringen har förtydligat denna
inriktning genom revideringar av
ägaranvisningen inför årsstämman 2015 och
avser att förstärka Swedfunds möjligheter att
arbeta mer med investeringar inom miljö- och
klimatområdet.
Det föreslagna kapitaltillskottet är en
förutsättning för detta arbete eftersom det
möjliggör en ökad investeringsvolym för
bolaget. Swedfunds verksamhet finansieras
huvudsakligen med eget kapital och bolaget har
erhållit sammanlagt 3,85 miljarder kronor i
kapitaltillskott, vilket för närvarande möjliggör
en årlig investeringsvolym för utvecklingsfinansiering
om ca 500 miljoner kronor. För att
bolaget ska kunna fylla sin roll som
utvecklingsaktör, och för att säkerställa att
bolagets verksamhet bedrivs effektivt, krävs en
årlig investeringsvolym om ca 800 miljoner
kronor. Eftersom bolaget i normalfallet inte
finansierar sin verksamhet med lån kan en
utökad investeringstakt endast ske genom att det
egna kapitalet förstärks, eller att tidigare gjorda
investeringar avyttras i snabbare takt för att
skapa ett återflöde av kapital. De närmaste åren
förväntas dock Swedfunds möjligheter till
avyttringar av pågående investeringar vara
begränsade, framför allt på grund av de nya
investeringar som möjliggjorts genom de senaste
årens kapitaltillskott befinner sig i en tillväxtfas
och därför ännu inte kan avyttras. En
grundläggande strategi för bolagets verksamhet
är att genom långsiktiga åtaganden och
samarbeten bygga hållbara företag som beaktar
anständiga arbetsvillkor. Sammantaget begränsar
detta utrymmet för nyinvesteringar. För att
säkerställa investeringskompetens, inte minst på
miljö- och klimatområdet, är det viktigt att
bolaget kan upprätthålla en jämn och uthållig
investeringsvolym, även under de år då
återflödena är begränsade. Det är regeringens
mening att ytterligare stärka Swedfunds
möjligheter att bidra till hållbar utveckling och
fattigdomsbekämpning.
Regeringen anser att Swedfunds investeringar
inte skall bidra ytterligare till att låsa in
utvecklingsländer i fossilberoende utan främja
investeringar i hållbara miljö- och
klimatlösningar som leder till en omställning till
förnybar energi. Regeringen föreslår därför att
riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016
besluta om kapitaltillskott till Swedfund om 400
miljoner kronor. Utgiften belastar anslaget 1:1
Biståndsverksamhet.
För att bolaget ska kunna planera och bedriva
sin verksamhet på ett strategiskt och hållbart sätt
är det lämpligt med förutsägbarhet vad gäller
nivå på de resurser Swedfund förväntas
disponera. En långsiktig strategi för bolaget har
också efterfrågats av Utrikesutskottet och
Riksrevisionen. Regeringen avser att återkomma
till riksdagen i budgetpropositionerna för 2017
och 2018 med förslag om ytterligare
kapitaltillskott till Swedfund om 400 miljoner
kronor 2017 respektive 2018. Givet
kapitaltillskott om sammanlagt 1,2 miljarder
kronor under treårsperioden 2016-2018,
uppskattas att möjligheten att nå Swedfunds
uthålliga investerings-volym till cirka 800
miljoner kronor per år förstärks avsevärt.

Swedfunds hållbarhetspolicy – en policy som håller

Under det senaste styrelsemötet antogs vår reviderade hållbarhetspolicy, Swedfund’s Policy for Sustainable Development. Anledningen till att uppdatera policyn var framför allt för att bättre fånga upp de krav Swedfund vill ställa på Finansiella Institutioner samt att anpassa de krav Swedpartnership ställer på sina låntagare i relation till avskrivningslånets tillämpning och tidsomfattning.

Den nya policyns främsta bidrag är att tydliggöra – för interna och externa intressenter och samarbetspartners – våra åtaganden och vår förväntan på samarbetspartners avseende hållbarhetsfrågor.

Swedfund’s Policy for Sustainable Development

Swedfund investerar i finansiella tjänster

Swedfund investerar 63 miljoner kronor i Apis Growth Fund, som är inriktad på företag inom finansiella tjänster i tillväxtmarknader i Afrika och Asien.

Swedfund deltar i den första investeringsrundan i fonden Apis Growth Fund I. Apis Partners har sitt huvudsakliga fokus på tillväxtmarknaderna Afrika och södra Asien och investerar i bolag inom finanssektorn, verksamma inom till exempel betalningar, försäkringar och kredittjänster.

Swedfund-investerar-i-Apis-Growth-Fund”Vi tror på Apis förmåga att investera i attraktiva bolag inom området finansiella tjänster på tillväxtmarknaderna i Afrika och Asien, vilka också är Swedfunds huvudsakliga geografiska fokus och en av våra nyckelsektorer. Samtidigt ser vi Apis som en stark partner för att tillsammans satsa på nya innovativa lösningar. Då kan vi bäst bidra till ökad finansiell inkludering, vilket passar Swedfunds höga krav på investeringar och samhällsutveckling”, säger Anna Ryott, VD Swedfund.

Investeringen kompletterar Swedfunds grundläggande strategi att göra direktinvesteringar i mer traditionella små och medelstora företag. Allt med ett övergripande syfte att skapa hållbar ekonomisk utveckling, nya jobb och att långsiktigt bekämpa fattigdom. Bland övriga investerare i Apis Growth Fund finns också Old Mutual, Europeiska investeringsbanken EIB och Intesa Sanpaolo.

Investeringen i Apis Growth Fund bidrar till ett viktigt mål för Swedfund genom utvecklingen och spridningen av finansiella tjänster inom grupper som hittills varit utanför stora delar av de finansiella systemen. Inte minst med hjälp av nya tekniklösningar som mobila tjänster inom betalning, sparande och försäkringar.

Läs även i dagens Dagens industri, där Anna Ryott är intervjuad.